Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 19,5048 ha, położoną w gminie Jawor

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 14 listopada 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Jaworze

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 14 listopada  2022 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 14 listopada 2022 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 19,5048 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, gminie Jawor, jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor, obręb 1, Gospodarstwo, w Podstrefie Jawor Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

 • nr 99/45 o powierzchni 7,6650 ha ( grunty orne: RII, RIIIa, RIVa),
 • nr 99/47 o powierzchni 11,8398 ha (Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione; grunty orne: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa),

dla których Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
nr LE1J/00031668/0, dalej zwana „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Jacobs Douwe Egberts OPS PL sp. z o.o.
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

W dniu 21 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr 2234/X/22 z dnia 21 listopada 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Jacobs Douwe Egberts OPS PL sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa przedmiotowej Nieruchomości.

 

ENG

The announcement on the settlement of the limited written tender of November 14th, 2022 for sale Real Estate in Jawor

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on November 14th,  2022, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for November 14th,  2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property a total area of 19.5048 ha, located in the Dolnośląskie Voivodeship, Jawor County, Jawor Commune, registration unit 020501_1 Jawor, obręb 1, Gospodarstwo, registration, in Jawor Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

 • No. 99/45 with an area of 7.6650 ha (arable lands: RII, RIIIa, RIVa),
 • No. 99/47 with an area of 11.8398 ha (Lz- wooded and shrubby grounds; arable lands: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa),

for which the District Court in Jawor 4th Land Registry Department, keeps a land and mortgage register
No. LE1J/00031668/0, hereinafter referred to as the „Real Property

One offer was submitted for the tender by company:
Jacobs Douwe Egberts OPS PL sp. z o.o.
Towarowa 28 Street, 00-839 Warszawa

 On November 21st, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. on the acceptance of the tender result, by Resolution No. 2234/X/22 of November 21st, 2022, agreed to sell the real property to Jacobs Douwe Egberts OPS PL sp. z o.o., Towarowa 28 Street, 00-839 Warszawa.


PL

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 14.11.2022 r. na godz. 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni  19,5048 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, gminie Jawor, jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor, obręb 1 Gospodarstwo, w Podstrefie Jawor Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

  • nr 99/45 o powierzchni 7,6650 ha ( grunty orne: RII, RIIIa, RIVa),
  • nr 99/47 o powierzchni 11,8398 ha (Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione; grunty orne: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa),

dla których Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/00031668/0.

Przetarg pisemny ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną i usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Jawor_przetarg pisemny ograniczony_PL”

Jawor Przetarg Pisemny Ograniczony PL

 

ENG

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to the limited written tender scheduled on November 14th, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 19.5048 ha, located in the Dolnośląskie Voivodeship, Jawor County, Jawor Commune, registration unit 020501_1 Jawor, precinct 1 Gospodarstwo, in Jawor Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

  • No. 99/45 with an area of 7.6650 ha (arable lands: RII, RIIIa, RIVa),
  • No. 99/47 with an area of 11.8398 ha (Lz- wooded and shrubby grounds; arable lands: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa),

for which the District Court in Jawor 4th Land Registry Department, keeps a land and mortgage register no. LE1J/00031668/0.

The tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property production and service activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file “Jawor_invitation to a limited written tender_ENG”.

 

Jawor Invitation To A Limited Written Tender ENG

Partnerzy