,,Wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
2. Załącznik Nr 1 Formularz Oferty
3. Załącznik Nr 1a Formularz Cenowy
4. Załącznik Nr 2 Wykaz Robót Budowlanych
5. Załącznik Nr 3 Wykaz Osób Skierowanych Do Realizacji Zamówienia
6.  Załącznik Nr 4 Doświadczenie Kierownika Budowy
7.  Załącznik Nr 5 Oświadczenie Oferenta O Braku Udziału W Postępowaniach Sądowych I Egzekucyjnych
8. Załącznik Nr 6 Informacja O Pracach Powierzonych Do Wykonania Podwykonawcom
9. Załącznik Nr 7 Klauzula Informacyjna RODO
10.Załącznik Nr 8 Projektowane Postanowienia Umowy
11. Załącznik Nr 9 Mapa Z Potencjalną Lokalizacją Budynku Pompowni I Zewnętrznego Zbiornika P.poż
12. Załącznik Nr 10 Rzut Przyziemia Hali Produkcyjno Magazynowej W Chociczy Małej
13. Załącznik Nr 11 Instalacja Grzewcza Hali Rzut Przyziemia
14. Załącznik Nr 12 Instalacja Co Rzut Przyziemia
15. Załącznik Nr 13 Mapa Z Uzgodnioną Trasą Linii Kablowej SN 15 KV
16. Załącznik Nr 14 Rzut Przyziemia Hali Branża Architektoniczna
17. Załącznik Nr 15 Rzut Dachu
18. Załącznik Nr 16 Przekroje A A, B B, C C
19. Załącznik Nr 17 Przekroje D D, E E
20. Załącznik Nr 18 Przekrój F F

Załączniki Nr 14 18 W Formacie Dwg

Decyzja Komendanta Powiatowego PSP Z 15.07.2021

Zmiana Terminu Składania I Otwarcia Ofert

 

„UWAGA – zmiana terminu składania i otwarcia ofert.”

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12.06.2023 r. (do godz. 11:00) w postaci:
1. Papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie
opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na przetarg dotyczący wykonania w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”
NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 12.06.2023 r. DO GODZINY 11:30.

na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w Sekretariacie – I piętro

2. Elektronicznej, zgodnie z pkt 10.2. lit. j) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Sławiński
Departament Inwestycji i Rozwoju
e-mail:
tel. +48 74 664 91 51

Partnerzy