Procedura wydania zezwolenia

Procedura ubiegania się o Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE:

  1. Kontakt z ekspertami Departamentu Obsługi Inwestora – e-mail: doi@invest-park.com.pl, tel. (+48) 74 664 91 71, (+48) 74 664 91 79 lub (+48) 74 664 91 54 – którzy odpowiedzą na pytania związane z warunkami inwestowania na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przygotują ofertę terenów inwestycyjnych odpowiadającą potrzebom przedsiębiorcy.
  1. Złożenie Listu intencyjnego, opisującego podstawowe parametry inwestycji.

 

Pobierz list intencyjny:

 

  1. Podpisanie umowy kaucji.
  2. Ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Spółki zaproszenia do udziału w przetargu lub rokowaniach mających na celu wyłonienie inwestora, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w WSSE oraz (w przypadku przetargu łącznego) nabędzie prawo do nieruchomości.
  3. Wykupienie przez Inwestora Specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań (Specyfikacja). Jest to dokument, który określa m.in. wymogi dotyczące przygotowania oferty, która będzie rozpatrywana podczas przetargu lub rokowań, warunków kontroli, ponoszenia opłaty za administrowanie itp.
  4. Złożenie przez Inwestora oferty przygotowanej zgodnie z wymogami Specyfikacji w terminie określonym w zaproszeniu do przetargu/rokowań.
  5. Przeprowadzenie przetargu łącznego lub rokowań w siedzibie Spółki. Wybór Inwestora lub unieważnienie przetargu/ rokowań, jeśli złożona oferta nie spełnia kryteriów określonych w Specyfikacji.
  6. Wydanie Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE po zatwierdzeniu wyników przetargu/ rokowań przez organy statutowe Spółki.
  7. W przypadku przetargu łącznego – nabycie przez Inwestora  nieruchomości.

 

Przykładowy harmonogram:

 

NAZWA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNY PODMIOT CZAS TRWANIA
Prezentacja oferty inwestycyjnej WSSE WSSE 1 dzień
Negocjacje warunków nabycia nieruchomości (wybór lokalizacji przez Inwestora) WSSE/Inwestor Wg potrzeb
Podpisanie umowy kaucji WSSE/Inwestor 1 dzień
Wpłata kaucji Inwestor 5 dni
Ogłoszenie przetargu lub rokowań WSSE 1 dzień
Wykupienie specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego lub rokowań; wpłata wadium, złożenie oferty Inwestor min. 21 dni
Otwarcie ofert i praca komisji przetargowej/ komisji ds. rokowań WSSE 1 dzień
Zatwierdzenie wyniku przetargu/ rokowań przez Zarząd WSSE WSSE 2 dni
Zatwierdzenie wyniku przetargu/ rokowań przez Radę Nadzorczą WSSE WSSE 7 dni
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu/ rokowań WSSE 1 dzień
Udzielenie Zezwolenia na prowadzenie działalności w WSSE WSSE 1 dzień
Sprzedaż nieruchomości WSSE/Inwestor 10 dni

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty