Włączenie nowych terenów

O włączenie nowych terenów do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą ubiegać się władze samorządu terytorialnego. Grunt musi być atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i spełniać warunki formalne, między innymi:

  • uregulowany stan prawny gruntu, potwierdzony dokumentami z ewidencji gruntów,
  • przeznaczenie pod działalność przemysłową/usługową zapisane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną lub wiarygodne zobowiązanie do uzbrojenia terenu,
  • zlokalizowanie przy szlakach komunikacyjnych już istniejących lub planowanych do budowy
    w najbliższym czasie,
  • brak przeciwwskazań prowadzenia działalności przemysłowej i usługowej, w tym wynikających z przepisów o ochronie środowiska (teren Natura 2000, park krajobrazowy).

 

Jeżeli teren spełnia powyższe warunki, władze samorządowe mogą wystąpić do spółki WSSE „INVEST-PARK” z pismem wyrażającym wolę włączenia gruntu do strefy wraz z wypełnioną charakterystyką nieruchomości.

Pobierz formatkę charakterystyki nieruchomości: WlaczenieTerenow Do Strefy Formatka WSSE INVEST-PARK

Po analizie terenu i jego akceptacji przez Zarząd „INVEST-PARKU”, władze samorządowe przygotowują wniosek o włączenie terenu w granice WSSE wraz ze szczegółową dokumentacją, który zostaje przesłany do Ministerstwa Gospodarki. Resort ocenia wniosek, a decyzję o włączeniu gruntu w granice Strefy podejmuje Rada Ministrów.

Dokładnych informacji udziela:

Paulina Burakiewicz
tel.: (+48) 605 909 194
mail:
Departament Inwestycji

Partnerzy