×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy:

 1. Skarb Państwa
 2. Agencja Nieruchomości Rolnych
 3. Gmina Wałbrzych
 4. Gmina Miejska Nowa Ruda
 5. Gmina Miejska Kłodzko
 6. Gmina Miejska Dzierżoniów
 7. Bank Zachodni WBK S.A.
 8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 9. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 10. Gmina Żarów
 11. Gmina Miejska Jelcz – Laskowice
 12. Gmina Miejska Nysa
 13. Województwo Opolskie
 14. Gmina Miasto Świdnica
 15. Gmina Miejska Oława
 16. Gmina Strzelin
 17. Województwo Wielkopolskie

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

3) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty,

4) podział zysku lub pokrycie straty,

5) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

6) zmiana umowy Spółki,

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

8) tworzenie, likwidacja i użycie kapitałów i funduszy celowych,

9) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów,

10) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,

11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

12) emisja obligacji każdego rodzaju,

13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

14) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości; uchwała Zgromadzenia Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielania zgody na zbycie albo nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo do określenia ceny minimalnej bądź maksymalnej,

15) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 złotych,

16) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

17) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

18) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:

a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi,

b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 5% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek.

19) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem art. 7 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

20) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, tak długo jak wymogi te wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

21) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

22) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

23) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem par. 19 ust. 2 umowy spółki.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-20 14:11:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-20 14:11:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 966
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Modyfikacja: 2016-12-20 14:02:08 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-10 09:34:49 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-10 09:34:36 przez Maciej Wójcik
  • Utworzono: 2014-12-21 21:39:39 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: