Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu”

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wykonywanie usługi dotyczącej aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu” w zakresie:

 • wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,
 • projektu dróg wewnętrznych wraz z włączeniem do istniejącej drogi powiatowej,
 • projektu kanalizacji deszczowej wraz z komorowym systemem rozsączającym,
 • projektu oświetlenia ulicznego,
 • projektu kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych,
 • projektu stałej organizacji ruchu,
 • branżowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich

zgodnie z obowiązującym  dla tego terenu mpzp wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Pracownia Projektowa „PROTOR” mgr inż. Antoni Plamitzer,

ul. 700-lecia 15, Węgry

46-023 Osowiec

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert (propozycji cenowej) na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu” w zakresie:

 • wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,
 • projektu dróg wewnętrznych wraz z włączeniem do istniejącej drogi powiatowej,
 • projektu kanalizacji deszczowej wraz z komorowym systemem rozsączającym,
 • projektu oświetlenia ulicznego,
 • projektu kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych,
 • projektu stałej organizacji ruchu,
 • branżowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich

zgodnie z obowiązującym  dla tego terenu MPZP wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki:

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 7.06.2021 r. (do godz. 10:00) na adres mailowy Zamawiającego di@invest-park.com.pl

w tytule wiadomości mailowej proszę wpisać: „Oferta na zaproszenie do składania ofert dotycząca wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji

E-mail: m.cendrowicz@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 51

Partnerzy