ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – „Dostawa samochodu osobowego dla WSSE”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16  informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór dostawcy samochodu osobowego na potrzeby spółki w dniu 28.11.2022 dokonano otwarcia i oceny ofert. W terminie naboru wpłynęła jedna oferta firmy Centrum TMT Sp. J Tadeusz Kwiędacz, T. Kwiędacz ul. Świdnicka 151, 58-200 Dzierżoniów, adres punktu sprzedaży: Horbaczewskiego 75, 54-215 Wrocław, która spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu. Oferta została przyjęta i zaakceptowana przez Zamawiającego.


Wałbrzych, 22.11.2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (kod pocztowy: 58-306) przy ul. Uczniowskiej 16 (tel.74 664 91 53) (dalej zwana także: „WSSE”), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

 

„Dostawa samochodu osobowego dla WSSE”

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu osobowego
  • Samochód nowy lub używany (przy czym dopuszcza się możliwość dostawy samochodu używanego, nie starszego niż rok produkcji 2021).
  • Samochód musi być bezwypadkowy.
  • Samochód musi być z przebiegiem nie wyższym niż 25.000 km.
  • Termin dostawy – nie później niż do 15 grudnia 2022 r.
  • Gwarancja min. 12 miesięcy.
  • Zakup będzie finansowany w ramach leasingu operacyjnego w okresie maksymalnie 36 miesięcy z fakultatywną opcją wykupu.
  • Finansujący (Leasingodawca) zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu, po wyborze dostawcy i modelu samochodu.
  • W związku z powyższym oraz stosownie do treści art. 7091 kodeksu cywilnego, wybrany przez Zamawiającego Leasingodawca zakupi przedmiot zamówienia od wybranego w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy za cenę zgodną ze złożoną przez Wykonawcę ofertą i na warunkach określonych w niniejszym Zaproszeniu, a Wykonawca sprzeda przedmiot zamówienia Leasingodawcy, przy zachowaniu wszystkich obowiązków Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w tym zasad i wymogów Zamawiającego określonych w niniejszej Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.
  • Wymagane parametry samochodu – zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia

 

2. Osoba do kontaktu: Dorota Brachman, .

3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

4. Termin składania ofert: 25.11.2022 r. do godz.: 15:30

5. Podpisaną ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej (skan oferty) lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail:
W temacie e-maila należy wpisać: „Oferta – Dostawa samochodu osobowego dla WSSE”.  

6. Oferty przesłane po terminie wskazanym w ust. 4 – nie będą rozpatrywane.

7. Ocena i wybór oferty:

a) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zaoferowanej ceny brutto dostawy samochodu osobowego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium: Cena – waga kryterium 100,00 %.

Zasady oceny ofert w Kryterium: Cena

Liczba punktów przyznany w ramach tego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

cena najniższa brutto*

Ilość punktów = ———————————- x 100 pkt. x waga kryterium % cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Cenę oferty należy podać jako całkowitą wartość za cały przedmiot zamówienia.

Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

W ww. kryterium można uzyskać max. 100,00 pkt.

b) Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, które wynikają z treści niniejszej Zaproszenia i załączników.

c) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszelkie koszty w tym m.in. opłaty, podatki, inne koszty.

d) Wartość netto i cena oferty brutto musi być podana cyfrowo, z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (należy je zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę).

e) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

f) W ofercie, wykonawca ma obowiązek: poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8. Termin związania ofertą:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

9. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną po terminie,
b) niepodpisaną,
c) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
d) niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
e) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi, z zastrzeżeniem
pkt 8 poniżej.
2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
3) Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru oferty, bez konieczności uzasadnienia.
4) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
6) Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
8) Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty są niekompletne lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać wykonawcę do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Final

Załącznik nr 2 –Klauzula RODO

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Samochodu Osobowego

Partnerzy