Obsługa stacji  transformatorowych, będących własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.” , przy halach przemysłowych w Bolesławcu, Chociczy Małej i Wałbrzychu.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: „Obsługa stacji  transformatorowych, będących własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.” , przy halach przemysłowych w Bolesławcu, Chociczy Małej i Wałbrzychu.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki:

 1. SIWP
 2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy (PDF)
 4. Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy (DOCX)
 5. Załącznik Nr 3 – Wzór Umowy (PDF)
 6. Załącznik Nr 3 – Wzór Umowy (DOCX)
 7. Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO (PDF)
 8. Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO (DOCX)
 9. Formularz Nr 1 – Informacje O Przedsiębiorstwie (PDF)
 10. Formularz Nr 1 – Informacje O Przedsiębiorstwie (DOCX)
 11. Formularz Nr 2 – Doświadczenie (PDF)
 12. Formularz Nr 2 – Doświadczenie (DOCX)
 13. Formularz Nr 3 – Oświadczenie (PDF)
 14. Formularz Nr 3 – Oświadczenie (DOCX)
 15. Formularz Nr 4 – Akceptacja Warunków (PDF)
 16. Formularz Nr 4 – Akceptacja Warunków (DOCX)

Dokumentacja techniczno – ruchowa może być udostępniona zainteresowanym wyłącznie pocztą elektroniczną.

Oferty należy składać w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 20.04.2021 r. do godz. 15.30. Oferta powinna być doręczona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący: „Oferta na udzielenia zamówienia na obsługę stacji transformatorowych, będących własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.”. NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 21.04.2021 R., DO GODZINY 9.00.” 

Szczegółowe informacje:

Departament Inwestycji / Biuro Zarządzania Mieniem
Krzysztof Czarnecki
Tel.:609-909-693
e-mail: k.czarnecki@invest-park.com.pl

Partnerzy